• AKTUELLT

 • ARKIV

 • VII DET LOKALA UTVECKLINGSPROGRAMMETS INVERKAN

  Huvudmålsättningen för Egentliga Finlands program för lokal utveckling är att ha en så positiv inverkan som möjligt på programmets alla tyngdpunktsområden (sociala, ekologiska, samhällsstrukturella/kulturella och ekonomiska). En strävan är att klart förbättra livsmiljön och förhållandena för människorna på landsbygden i Egentliga Finland. Programmet vill befrämja en balanserad regional utveckling, samt ett funktionellt servicenät på landsbygden.

  Programmets visioner och målsättningar för år 2015:

  1.
  I det samhällsbygge som baserar sig på stadens och landsbygdens växelverkan, fungerar små städer, kommuncentrum och byar som bärande knutpunkter i ett stort nätverk. Den regionala nätverksstrukturen i Egentliga Finland är stabil. Byar och större centra utvecklas till en helhet, där slutresultatet är större än summan av de olika delarna. Lokala resurser och kunskap om närsamhället utnyttjas i utvecklingsarbetet.

  2.
  I takt med de samhälleliga strukturförändringarna förändras offentliga, privata och tredje sektorns uppgifter och roller hela tiden kraftigt. Eftersom organisationsfältet blir allt mer specialiserat, bör tredje sektorns roll tydliggöras. Organisationernas viktiga samhällsarbete uppskattas, oberoende av om de är professionella serviceproducenter inom den tredje sektorn eller om de verkar på traditionella föreningsgrunder på kulturfältet eller inom fritids- eller hobbyverksamheten.

  3.
  Kommunerna tar i bruk verktyg, med vars hjälp kommunernas delområden beaktas i det kommunala beslutsfattandet. Speciellt i vidsträckta kommuner planeras verksamheten med byarna som utgångspunkt. För att trygga såväl demokratin som servicen, har kommunerna en fungerande och trovärdig förhandlings- och avtalsmekanism mellan kommunstyrelsen och byarnas invånare och föreningar. För att trygga servicen används mer än tidigare offentlig makt, ett effektiverat samarbete mellan företagare och medborgaraktörer, samt en klarare fördelning av arbetet mellan olika byar.

  4.
  Målsättningen är att landsbygden ska förbli bebodd och att alla ska ha möjlighet till ett boende som uppfyller ens behov och önskemål. Detta uppfylls dock genom att hushålla med de icke förnybara naturresurserna, främst rörande energiförbrukning och trafik. Utsläppen minskas genom att dra ner på användningen av produktions- och konsumtionsvanor som belastar miljön. Att sträva efter en tätbebyggd samhällsstruktur ska inte ses som den enda lösningen inom miljöpolitiken.


  Den inverkan detta program för lokal utveckling får, visar sig först när de presenterade åtgärderna konkretiseras. En del åtgärder har börjat förverkligas redan i programmets skrivskede.

  Egentliga Finlands Byars rf egna spetsåtgärder för att förverkliga programmet är:

  •  Projektet Kylä välittää (Byn bryr sig), som befrämjar närdemokratin på landsbygden och söker lokala lösningar för servicen.
  • Liikkuminen ja palveluiden muutos kuntaliitosten jälkeen (Förändringar i rörelsemönster och service efter kommunsammanslagningar) – forskningsprojekt tillsammans med Åbo yrkeshögskola.
  • Anställningen av ett svenskspråkigt byaombud för skärgården.

  Egentliga Finlands Byar rf fungerar som samarbetspart i bland annat följande projekt:

  • Kyläkaava (Projekt för Salminiittu vatten- och serviceandelslag i Gustafs)
  • Grannprojektet Kylä auttaa ja välittää kriisissä – Byn hjälper och bryr sig om vid kriser (Finlands Byaservice rf)
  • Invandrarprojketet Onni kutsuu kylään – Lyckan bjuder till byn (Åbo universitets utbildnings- och utvecklingscentral Brahea)
  • Vieraslajit kuriin kummitoiminnalla Lounais-Suomessa – Främmande arter under kontroll genom fadderverksamhet i Sydvästra Finland (Egentliga Finlands ELY-central)
  • Kylämaisema kuntoon – Byamiljön i skick (ProAgria Farma/Egentliga Finlands Landsbygds- och Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset)
  • Tavoitteena sopimuksellisuus, TASO – XXX som målsättning (4H-föreningen i Lundo)
  • Mynämäen kimppakyytipalvelu – Virmu samåkningsservice (Virmu kommun, Åbo yrkeshögskola, Anadium Oy)
  • Kansainvälistymispolku – Internationaliseringsstigen (Ravakka ry och Pyhäjärviseutu ry)
  • Lemon-projektets kurs Såhär fungerar en förening (Salos medborgarinstitut)
  • Kylä toimii – Byn fungerar (Ravakka ry)
  • Osallisuushanke – Deltagandeprojektet (Ruralia-institutet)

  Exempel på spetsprojekt på bya- och föreningsnivå som bör förverkligas:

  • Nya linjdragningar för byaplanerna (markanvändning, hållbar utveckling mm.)
  • Affärsverksamhetsplaner för olika föreningsutrymmen
  • Tjänsteavtal för landsbygden
  • Energirenovering av föreningshusen
  • Byaturism som ett samarbete mellan företagare och 3. sektorn
  • Nya sätt för nyttjandet av den lokala kulturen
  • Unga aktiveras inom lokal utveckling
  • Bra modeller för lokal påverkan

   

  Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  *