• AKTUELLT

 • ARKIV

 • Vad är ett program för lokal utveckling?

  Egentliga Finlands Byars rf byaprogram för landskapet förverkligades för åren 2001-2004 och 2005-2008. De erbjöd olika byasammanslutningar vägkost för det lokala utvecklingsarbetet och samordnade olika landsbygdsaktörers arbete. Det nya programmet har medvetet fått en annan benämning. Detta Program för lokal utveckling 2010-2015 är riktat till ett bredare fält av lokala aktörer än tidigare. Målgruppen utgörs av alla som aktivt och positivt påverkar utvecklingen av byar, tätorter och stadsdelar i Egentliga Finland. I detta program följs EUs definitioner för olika landsbygdsområden, så i praktiken är det bara de stadsplanerade områdena i Åbo, Salo, St Karins och Reso som inte berörs av utvecklingsåtgärderna.

  Lokal utveckling är en verksamhet som baserar sig på invånarnas frivilliga arbete för att stärka funktionaliteten, trivseln och identitetskänslan i den egna livsmiljön. Verksamheten bygger på ett initiativrikt och metodiskt samarbete – öppet för alla – med ett nätverk som oftast förgrenar sig utanför de lokala kretsarna. Det mest framgångsrika utvecklingsarbetet uppnås när lokalt definierade utvecklingsmål får stöd från både regionala och nationella samarbetsparter över sektorgränserna.

  Programmets målsättning är att stöda byarnas, tätorternas och stadsdelarnas utvecklingsarbete genom att stärka samarbetet mellan de regionala aktörerna. Förhållandet mellan kommunerna och tredje sektorn är i nyckelposition, men programmet arbetar också för ett bredare organisationsfält med starka band till de viktigaste samarbetsparterna (myndigheter, utbildnings- och forskningsinstitut mm). Genom att öka aktörernas växelverkan kan man skapa ett starkare nätverk för lokal utveckling, vilket stöder livskraften på orterna i Egentliga Finland.

  Detta program är till sin natur ett verksamhetsprogram. De föreslagna åtgärderna kan genomföras genom att utnyttja flera olika finansieringskällor. Programmet vill också öppna dörrarna för helt nya aktörer och inte på något sätt begränsa sig till några specifika verksamhetsgrupper. Alla de som från olika håll arbetar för att uppnå de presenterade målsättningarna tillhör programmets målgrupp.

  Den stora utmaningen är att knyta den samhälleliga utvecklingskraften till det lokala utvecklingsarbetet ute i regionerna. Så kan vi uppnå en positiv, balanserad och hållbar utveckling i Egentliga Finland, vare sig det handlar om att arbeta för närdemokrati, serviceproduktion, den fysiska boendemiljön eller en levande lokalkultur.

  Skrivarbetet har förverkligats som en del av projektet Kylä välittää (i översättning Byn bryr sig) – ett projekt gemensamt för fyra landskap, vilket administreras av Salpauksen Koulutusyhtymä. I Egentliga Finland förverkligas projektet av Egentliga Finlands Byar rf. Programmets innehåll har skapats på olika bya- och kommunträffar, under idé- och framtidsverkstäder och på olika seminarier, där aktörer inom lokal utveckling på professionell, forsknings- eller intressebasis bidragit med sina kunskaper till programmets förverkligande. I programmet svarar man på aktuella och kommande förändringar i verksamhetsmiljön, som har betydelse för landsbygdsutvecklingen.

  Andra utvecklingsprogram som har använts som bakgrundsmaterial för detta Program för lokal utveckling är bland annat Egentliga Finlands landsbygdsstrategi 2030 samt landsbygdsprogram 2011-2014, Varsinais-Suomen ilmastostrategialuonnos 2020, Varsinais-Suomen Energiastrategialuonnos 2020 och Västra Finlands Miljöprogram 2007-2012. Även nationella program har använts, till exempel Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2009-2013, Utvecklingsprogrammet för landsbygdsboende 2007-2012, samt Byaverksamhet i Finlands rf och Leader-gruppernas nationella program 2008-2013.

  Idéer för skrivandet har också fåtts från Leader-gruppernas i Egentliga Finland program, från andra landskaps byaprogram samt från aktuella utredningar och forskningsprojekt. Dialogen mellan de landskapsvisa representanterna inom Kylä välittää–projektet (Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland) har spelat en betydande roll för skivprocessen.

  Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  *