Hoppa till innehåll
Varsinais-Suomen kylät

Egentliga Finlands Byar rf höstmöte 11.11 i Nousis

Föreningens stadgeenliga höstmöte hålls:

Tid:    Torsdagen den 11.11. kl 18:30
Plats:  Valpperi Idrottshus, Urheilutie 17, Nousis

I mötet används säkerhetsavstånd.

På föreningens höstmöte behandlas stadgeenliga ärenden.

Föredragningslista

1.    Mötets öppnande
2.    Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3.    Konstateras att mötet är lagligt sammankallat och beslutfört
4.    Godkännande av föredragningslistan
5.    Fastställande av verksamhetsplanen, budgeten samt storleken på medlemsavgiften för nästa kalenderår
6.    Fastställande av antalet styrelsemedlemmar
7.    Val av styrelseordförande och övriga ledamöter
8.    Val av en eller två revisorer samt suppleanter till dem
9.    Övriga ärenden

Välkommen med för att påverka! Kaffeservering.

Å styrelsen vägnar

Sami Tantarimäki        Tauno Linkoranta
ordförande                     sekreterare