Skip to content
Egentliga Finlands Byar rf är en tvåspråkig förening som arbetar för en livskraftig landsbygd och skärgård i vårt landskap.
Varsinais-Suomen kylät

Egentliga Finlands Byar rf:s höstmöte 4.12

21.11.2019

Välkommen på föreningens stadgeenliga höstmöte, som hålls:

Tid:    Onsdagen den 27.12.2019 kl 18:30
Plats:  Helmilä, Valtatie 286, 21530 Pemar (ex Hevonpää skola)

På föreningens höstmöte behandlas stadgeenliga ärenden.

Föredragningslista

1.    Mötets öppnande
2.    Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3.    Konstateras att mötet är lagligt sammankallat och beslutfört
4.    Godkännande av föredragningslistan
5.    Fastställande av verksamhetsplanen, budgeten samt storleken på medlemsavgiften för nästa kalenderår
6.    Fastställande av antalet styrelsemedlemmar
7.    Val av styrelseordförande och övriga ledamöter
8.    Val av en eller två revisorer samt suppleanter till dem
9.    Övriga ärenden

Välkommen med för att påverka! Kaffeservering.

Å styrelsen vägnar

Sami Tantarimäki                    Tauno Linkoranta
Egentliga Finlands Byar rf     Egentliga Finlands Byar rf
ordförande                                 sekreterare